Edictes

Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 334 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10792 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10791 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva del Reglament de règim intern de la llar d'infants municipal "El Casalet"
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10701 AJUNTAMENT DE SERINYA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10699 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i de l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9439 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8853 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6440 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Edicte d'aprovació inicial del Reglament de règim intern de la llar d'infants municipal "El Casalet" de Serinyà
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5770 AJUNTAMENT DE SERINYÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018