Subvencions a l’Ajuntament

 

2018 Junta govern local 7 de juny

 

 

Es dona compte a la Junta de Govern Local de les Comunicacions de resolucions de subvencions prèviament sol·licitades següents:

 

-Diputació de Girona, Cooperació Esportiva, de concessió de les subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines següents:

.Annex 3, per a millores pavelló poliesportiu – col·locació cortines protecció solar, per un import de 5.160,00 €.

.Annex 1, programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva, per un import de 1.090,00 €

 

-Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, per a:

. Per al Servei de prevenció a la dependència Fem Companyia, per un import de 1.800,00 €.

. Per a activitats de Promoció de la salut a Serinyà, per un import de 2.433,58 €

 

La Junta de Govern Local se’n dona per assabentada.


Junta de Govern Local de data 14 de maig

 

Es dona compte a la Junta de Govern Local de les Comunicacions de resolucions de subvencions prèviament sol·licitades següents:

 

 

-Diputació de Girona, Assistència i Cooperació als Municipis, de concessió de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018, amb la distribució següent:

.Despeses Corrents 1, per a neteja i manteniment vies públiques i places, per un import de 11.768,00 €.

.Despeses Corrents 2, per a enllumenat públic, per un import de 25.008,00 €.

.Despeses Inversió 1, per a obres a voreres, vials, places i parcs urbans municipals, per un import de 4.900,00 €.

.Despeses Cultura, Cooperació Cultural (festes i butlletí municipal), per un import de 7.355,00 €.

.Noves Tecnologies, per a despeses implantació noves tecnologies, per un import de 1.003,59 €.

.Camins, per a sega vegetació de 10,3 km de marges de camins municipals, per un import de 1.000,00 €.

 

-Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, per a despeses de manteniment del consultori local exercici 2017, per un import de 659,32 €.