Pressupost

PRESSUPOST MUNICIPAL  2017

Dades Econòmiques Generals

ESTAT D’INGRESSOS:

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I:    Impostos Directes …………………………… 353.100,00.-€
CAPÍTOL II:   Impostos Indirectes………………………….   25.000,00.-€
CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos…………………….. 109.763,73.-€
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents…………………….. 340.461,55.-€
CAPÍTOL V:   Ingressos patrimonials……………………….       100,00.-€

B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI: Alienació d’Inversions Reals………………..   13.221,89.-€
CAPÍTOL VII: Transferències Capital……………………….  163.852,83.-€
CAPÍTOL IX:  Passius Financers……………………………….   26.000,00.-€

TOTAL PRESSUPOST                                                 1.031.500,00.-€

 

ESTAT DE DESPESES:

A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I:   Despeses de Personal …………………………  275.329,32.-€
CAPÍTOL II:   Despeses en Béns Corrents i Serv………  356.820,13.-€
CAPÍTOL III: Despeses Financeres …………………………..     7.626,83.-€
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents………………………..   85.513,70.-€
CAPÍTOL V:  Fons de contingència…………………………….     4.000,00.-€

B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI:   Inversions Reals…………………………………   205.370,94.-€
CAPÍTOL VII:  Transferències de capital ………………….    70.048,05.-€
CAPÍTOL IX:  Passius Financers…………………………………    26.791,03.-€

TOTAL PRESSUPOST                                                     1.031.500,00.-€

 

 

ANNEX D’INVERSIONS 2017

 

Partida Concepte Despesa Subvenció Crèdit Fons propis/Alien. Invers. reals
337.635 Adquisició cadires per a actes culturals 4.000,00 € 4.000,00 €
172.621 Desviament Serinyadell 9.000,00 € 9.000,00 €
459.621 Adquisició immobles 130.000,00 € 70.000,00 € 13.221,89 €
46.778,11 €
333.609 Obres consolidació edifici annex a Can Beia 10.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 €
454.619 PEIS 2017 Tractament sup. Asfàltic camins 14.835,94 € 11.902,83 € 2.933,11 €
342.632 Actuacions urgents adaptació funcionalitat camp futbol 11.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 €
450.619 Obres i Arranj. voreres, vials i altres elements urb. (pintura carrers) 5.000,00 € 4.900,00 € 100,00 €
920.623 Adquisició maquinària i estris diversos 3.500,00 € 3.500,00 €
312.623 Equipaments per dispensari municipal 1.535,00 € 1.320,00 € 215,00 €
920.626 Adquisició equips informàtics 1.500,00 € 910,00 € 590,00 €
1721 .633 Accions atenuació contaminació lluminosa 15.000,00 € 7.500,00 €
7.500,00 €
942.765 Transf. C. Comarcal – PUOSC 2017 (Pavimentació Camí Era Mananda- conservació c/Borriol 70.048,05 € 43.820,00 € 26.000,00 € 228,05 €
Totals 275.418,99 € 163.852,83 € 26.000,00 € 85.566,16 €