Pressupost

PRESSUPOST MUNICIPAL  2018

Dades Econòmiques Generals

ESTAT D’INGRESSOS:

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I:    Impostos Directes …………………………… 357.350,00.-€
CAPÍTOL II:   Impostos Indirectes………………………….   30.000,00.-€
CAPÍTOL III: Taxes i altres Ingressos…………………….. 100.149,32.-€
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents…………………….. 347.551,48.-€
CAPÍTOL V:   Ingressos patrimonials……………………….       100,00.-€

B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VII: Transferències Capital……………………….  161.849,20.-€
CAPÍTOL IX:  Passius Financers……………………………….   24.000,00.-€

TOTAL PRESSUPOST                                                 1.021.000,00.-€

 

ESTAT DE DESPESES:

A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL I:   Despeses de Personal …………………………  302.429,32.-€
CAPÍTOL II:   Despeses en Béns Corrents i Serv………  367.886,31.-€
CAPÍTOL III: Despeses Financeres …………………………..     7.443,00.-€
CAPÍTOL IV: Transferències Corrents………………………..   67.546,15.-€
CAPÍTOL V:  Fons de contingència…………………………….     4.000,00.-€

B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL VI:   Inversions Reals…………………………………   67.862,00.-€
CAPÍTOL VII:  Transferències de capital ………………….    179.429,93.-€
CAPÍTOL IX:  Passius Financers…………………………………    24.403,29.-€

TOTAL PRESSUPOST                                                     1.021.000,00.-€

 

 

ANNEX D’INVERSIONS 2018

 inversiona1 inversiona2